Verksamhet

En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. ALERT Företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch. Vi arbetar enligt evidensbaserad praxis.

 

Vi arbetar såväl förebyggande som med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering, stödjande i livsstilsfrågor och friskvård.

 

Våra insatser ska  vara motiverade och kan inriktas på såväl individ, grupp som organisationsnivå.

 

Vårt mål är alltid kundnytta.

Läs ALERT kvalitetspolicy

Våra tjänster

 

• Hälso och arbetsmiljökartläggning

• Deltagande i arbetsmiljögrupp

• Hälsoundersökning enligt AFS

• Drogtester

 

• Kartläggningssamtal

• Motiverande och stödjande samtal

• Samtalsterapi

• Coaching och handledning

• Krishantering

• Stöd vid kränkande särbehandling

 

• Tekniska tjänster

 

• Ergonomi

• Medicinska utredningar

• Rehabiliteringsutredning

• Vaccination och rådgivning

 

 

Lagstadgade medicinska kontroller

 

• Asbest, kvarts och syntetiska

oorganiska fibrer

• Allergiframkallande ämnen

• Höjdarbete i mast och stolpe

• Vibrationer

• Handintensivt arbete

• Nattarbete

• Buller

• BlyMedicinska insatser


• Medicinska utredningar och behandlingar inom FHV ram

• Utvärdering av annan vårdgivares insatser och rådgivning

• Ortopedkonsult

Ergonomi


• Bedömning och utredning av arbetsplats

• Ergonomisk skyddsrond

• Funktionstest

• Rådgivning och åtgärdsplan

• Bildskärmsergonomi


• Kroppskännedom och stresshantering

• Individuell undersökning

• Fysisk träning på recept (FaR)Teknik


• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Riskbedömningar och riskanalyser

• Mätningar och provtagning

• Skyddsronder

• Skyddskommittéarbete

• Rådgivning myndighetskrav för arbetsmiljöRehab


• Stöd till anställda och chef vid sjukfrånvaro och återgång i arbete

• Utredning av arbetsförmåga

• Upprätta och följa upp individuell handlingsplan för anställd


• Medicinsk utredning

• Stöd vid beroendeproblematikRöstergonomi


• Konsultation, individuella besök
• Röstergonomi på arbetsplats
• Utbildning


Psykosociala insatser

 

• Stödjande samtal, krisbearbetning

• Organisationshandledning

• Handledning till företagsledning

• Stöd vid organisationsförändring


• Kognitiv samtalsterapi

• Riskbruk enligt 15-metoden

• Förebyggande insatser mot missbruk

• Kroppskännedomsträning

• Stresshantering

• Stöd vid kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier


• Stöd för långtidssjuk

 


Utbildning

 

• Hälsa och friskfaktorer

• AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• Ledarskap och organisation

• Tidiga signaler

• Det svåra samtalet, för chef och arbetsledare


• Ergonomi

• Rehabilitering

 

• Första hjälpen med krisstöd

• Hjärt & lungräddning, plötslig sjukdom

• Stresshantering

• Rökavvänjning

• Alkohol och drogutbildning

• Alkohol och drogpolicy

• Arbete och psykisk ohälsa


• Hälsoekonomi

Cash back !!

 

En välplanerad och genomförd företagshälsovård är alltid en god investering. AFA och Försäkringskassan stödjer dessutom vissa av era aktiviteter genom att i förekommande fall betala pengar som täcker en del av utgiften. Läs mer på AFA och Försäkringskassan


Våra partners

 

ALERT Företagshälsa samverkar med Avonova, Logopedhuset. Modigo - specialist inom neuropsykiatri samt ett fyrtiotal lokala företagshälsor i hela Sverige genom nätverket RiksNära Företagshälsor