Verksamhet

En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. ALERT Företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch.

 

Vi arbetar såväl förebyggande som med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering, stödjande i livsstilsfrågor och friskvård.

 

Våra insatser ska  vara motiverade och inriktas på såväl individ, grupp som organisationsnivå.

 

Vårt mål är alltid kundnytta.

Våra tjänster

 

• Hälso och arbetsmiljökartläggning

• Deltagande i arbetsmiljögrupp

• Hälsoundersökning enligt AFS

• Drogtester

 

• Kartläggningssamtal

• Motiverande och stödjande samtal

• Samtalsterapi

• Coaching och handledning

• Krishantering

• Stöd vid kränkande särbehandling

 

• Tekniska tjänster

 

• Ergonomi

• Medicinska utredningar

• Rehabiliteringsutredning

• Vaccination och rådgivning

 

 

Lagstadgade medicinska kontroller

 

• Asbest, kvarts och syntetiska

oorganiska fibrer

• Allergiframkallande ämnen

• Höjdarbete i mast och stolpe

• Vibrationer

• Handintensivt arbete

• Nattarbete

• Buller

• BlyMedicinska insatser


• Medicinska utredningar och behandlingar inom FHV ram

• Utvärdering av annan vårdgivares insatser och rådgivning

Ergonomi


• Bedömning och utredning av arbetsplats

• Ergonomisk skyddsrond

• Funktionstest

• Rådgivning och åtgärdsplan

• Bildskärmsergonomi


• Kroppskännedom och stresshantering

• Individuell undersökning

• Fysisk träning på recept (FaR)Teknik


• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Riskbedömningar och riskanalyser

• Mätningar och provtagning

• Skyddsronder

• Skyddskommittéarbete

• Rådgivning myndighetskrav för arbetsmiljöRehab


• Stöd till anställda och chef vid sjukfrånvaro och återgång i arbete

• Utredning av arbetsförmåga

• Upprätta och följa upp individuell handlingsplan för anställd


• Medicinsk utredning

• Stöd vid beroendeproblematikRöstergonomi


• Konsultation, individuella besök
• Röstergonomi på arbetsplats
• Utbildning


Psykosociala insatser

 

• Stödjande samtal, krisbearbetning

• Organisationshandledning

• Handledning till företagsledning

• Stöd vid organisationsförändring


• Samtalsterapi

• Riskbruk enligt 15-metoden

• Förebyggande insatser mot missbruk

• Kroppskännedomsträning

• Stresshantering

• Stöd vid kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier


• Stöd för långtidssjuk

 

• KBT kognitiv samtalsterapi

 


Utbildning

 

• Hälsa och friskfaktorer

• AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• Ledarskap och organisation

• Tidiga signaler

• Det svåra samtalet, för chef och arbetsledare


• Ergonomi

• Rehabilitering

 

• Första hjälpen med krisstöd

• Hjärt & lungräddning, plötslig sjukdom

• Stresshantering

• Rökavvänjning

• Alkohol och drogutbildning

• Alkohol och drogpolicy

• Arbete och psykisk ohälsa


• Hälsoekonomi

Cash back !!

 

En välplanerad och genomförd företagshälsovård är alltid en god investering. AFA och Försäkringskassan stödjer dessutom vissa av era aktiviteter genom att i förekommande fall betala pengar som täcker en del av utgifter. Läs mer på AFA och Försäkringskassan


Våra partners

 

ALERT Företagshälsa samverkar med Avonova, Feelgood, Logopedhuset. Modigo - specialist inom neuropsykiatri, samt ett trettiotal lokala företagshälsor i hela Sverige genom nätverket RiksNära Företagshälsor