Verksamhet

En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. ALERT Företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch. Vårt mål är kundnytta.

 

Vi arbetar såväl förebyggande som med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering, stödjande i livsstilsfrågor och friskvård.

 

Våra insatser ska alltid vara motiverade och inriktas på såväl individ, grupp som organisationsnivå.

 

 

Våra tjänster

 

• Hälso och arbetsmiljökartläggning

• Deltagande i arbetsmiljögrupp

• Hälsoundersökning enligt AFS

• Drogtester

 

• Kartläggningssamtal

• Motiverande och stödjande samtal

• Samtalsterapi

• Coaching och handledning

• Krishantering

• Stöd vid kränkande särbehandling

 

• Tekniska tjänster

 

• Ergonomi

• Medicinska utredningar

• Rehabiliteringsutredning

• Vaccination och rådgivning

 

 

Medicinska kontroller

 

• Asbest, kvarts och syntetiska

oorganiska fibrer

• Härdplaster

• Höjdarbete i master och stolpar

• Vibrationer

• Nattarbete

• Buller

• Bly och kadmiumRöstergonomi

 

• Konsultation, individuella besök
• Röstergonomi på arbetsplats
• Utbildning


Ergonomi


• Bedömning och utredning arbetsplats

• Ergonomisk skyddsrond

• Funktionstest

• Rådgivning och åtgärdsplan

• Bildskärmsergonomi


• Kroppskännedom och stresshantering

• Individuell undersökning

• Fysisk träning på recept (FaR)Teknik


• Systematiskt arbetsmiljöarbete, exv ledningssystem och dokumentation

• Riskbedömningar och riskanalyser

• Mätningar och provtagning

• Skyddsronder skyddskommittéarbete

• Rådgivning arbetsmiljö myndighetskrav

• KemikaliefrågorRehab


• Stöd till anställda och chef vid sjukdom och inför återgång i arbete

• Utredning av arbetsförmåga

• Upprätta och följa upp individuell handlingsplan för anställd


• Medicinsk utredning

• Stöd vid beroendeproblematik


Psykosociala insatser

 

• Stödjande samtal, krisbearbetning

• Organisationshandledning

• Handledning till företagsledning

• Stöd vid organisationsförändring

• Samtalsterapi

• Riskbruk enligt 15-metoden

• Kroppskännedomsträning

• Stresshantering

• Stöd vi kränkande särbehandling, mobbning ocg sexuella trakasserier

• Stöd för långtidssjuk

 

 

Utbildning

 

• Hälsa och friskfaktorer

• AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• Ledarskap och organisation

• Tidiga signaler

• Ergonomi

• Rehabilitering

 

• Första hjälpen med krisstöd

• Hjärt & lungräddning, plötslig sjukdom

• Stresshantering

• Rökavvänjning

• Alkohol och drogutbildning

• Alkohol och drogpolicy

 

• Det svåra samtalet, för chef och arbetsledare


• Arbete och psykisk ohälsa

Cash back !!

 

En välplanerad och genomförd företagshälsovård är alltid en god investering. AFA och Försäkringskassan stödjer dessutom vissa av era aktiviteter genom att i förekommande fall betala pengar som täcker en del av utgifter. Läs mer på AFA och Försäkringskassan


Våra partners

 

ALERT Företagshälsa samverkar med Avonova, Feelgood och Priserva samt ett trettiotal lokala företagshälsor i hela Sverige genom nätverket RiksNära Företagshälsor

Nya samarbetspartners lokalt är Kroppsverkstan i Hudiksvall och Logopedhuset